Албаны үйл ажиллагааны чиглэл

     imageМХТС-ийн багш судлаачдыг мэдлэг бий болгох судалгаа хөгжүүлэлт хийх, дотоод, гадаадын санхүүжилттэй төсөл хэрэгжүүлэх, захиалгат, гэрээт ажлуудыг хийхэд дэмжлэг болох оюуны өмч, судалгааны баг, гарааны компани, мэдээллийн технологийн кластер бий болгохоор эрдэм шинжилгээ, инновацийн алба ажиллаж байна. Мөн бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээний хурал, хакотон, бүтээлийн уралдаан, үзэсгэлэн зохион байгуулах үйл ажиллагааг явуулж мэдээлэл, холбооны технологийн салбарын хөгжилд эрдэм шинжилгээ, туршилт, технологийн боловсруулалт, инноваци нэвтрүүлэлтийн чиглэлээр гадаад, дотоодын бизнес, үйлчилгээний байгууллагуудтай хамтран ажиллаж байна.  

 

Дараах чиглэлийн дагуу үйл ажиллагаа явуулж байна.

  • Салбарын хөгжлийн бодлого, стратегийн асуудлаар санал, төсөл боловсруулах. 
  • Сургуулийн эрдэм шинжилгээ, технологийн боловсруулалт, инноваци нэвтрүүлэлтийн чиг хандлага, төлөвлөгөөг боловсруулж хэрэгжүүлэлтийг зохион байгуулах.
  • Олон улсын байгууллага, дотоодын бизнес, үйлчилгээний байгууллагатай  хамтран ажиллах гэрээ, захиалгат ажил, хөтөлбөрүүдийг дангаар болон хамтран хэрэгжүүлэх.
  • Мэдээлэл, холбооны салбарын багш, судлаачдын судалгаа, боловсруулалтын ажлыг уялдуулан зохион байгуулж,  аргачлал-менежментийн зөвлөгөө өгч туслах.
  • Бакалавр, магистр, доктор оюутнуудын эрдэм шинжилгээ, технологи дамжуулалт, инноваци нэвтрүүлэлт, гарааны компани байгуулах ажлыг зохион байгуулж зохицуулах.

 

Эрдэм шинжилгээний албатай холбогдох: 

Х.ЗАГАРЗҮСЭМ (Доктор)

  Албан тушаал: Эрдэмтэн нарийн бичгийн дарга
 Судалгааны чиглэл: Хагас дамжуулагч электрон төхөөрөмж
  И-мэйл: zagarzusem@must.edu.mn
  Утас: +976 7015-5333 
  ORCID: https://orcid.org/0000-0001-7440-4364
  Өрөө: 323 тоот 
  CV: file
 

М.СЭЛЭНГЭ

  Албан тушаал: Эрдэм шинжилгээ, инновац хариуцсан ажилтан
  И-мэйл: mselenge@must.edu.mn
  Утас: +976 7015-1333, +976 8882-2655 
  ORCID: 
  Өрөө: 323 тоот 
  CV: file