МХТС-ийн чанарын баг

ШУТИС-2030 стратеги төлөвлөгөөг хэрэгжүүлэх, ШУТИС-д чанарын менежементийн тогтолцоог нэвтрүүлэхээр хийгдэж буй ажлын хүрээнд бүрэлдэхүүн сургуулиудад сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгаа болон дотоод үйл ажиллагааны чанарыг хангах, түүнд хяналт шинжилгээ, үнэлгээг хийж, олон улсын стандарт, холбогдох хууль тогтоомж, баталгаажуулалтын шаардлагад нийцүүлэх ажлыг зохион байгуулах зорилготойгоор ШУТИС-ийн захирлын 2021 оны 4 дүгээр сарын 07-ны өдрийн тушаалаар бүрэлдэхүүн сургууль бүр дээр  чанарын менежер томилогдсон. 

Э.Гансүх  (Доктор)

Албан тушаал: Чанарын менежер

Судалгааны чиглэл: Нано технологи

Холбоо барих хаяг: E-mail: gansukh.e@must.edu.mn

Утас: 80047883  Ажлын өрөө: 309-А тоот