Эмхэтгэлүүд
 1. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2016" эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  татаж авах

 2. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2017" эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №2017/1 ТАТАЖ АВАХ

 3. "Дараа үеийн сүлжээ, түүний хэрэглээ ба зохицуулалтын асуудал" эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №2017/2 татаж авах

 4. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2018" эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №14/241 ТАТАЖ АВАХ

 5. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит "Мэдээлэл, холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2019" эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №14/241 ТАТАЖ АВАХ

 6. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2019”  2019/2020 оны намрын улирлын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №14/241 ТАТАЖ АВАХ

 7. Профессор, багш судлаач, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл  №11/271 ТАТАЖ АВАХ

 8. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2020”  эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №21(7)/284  ТАТАЖ АВАХ

 9. Профессор, багш судлаач, оюутнуудын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл  2020/2021 оны хаврын улирлын эрдэм шинжилгээний бүтээлийн эмхэтгэл №21(7)/284 ТАТАЖ АВАХ

 10. "SONOR X-2022" Бакалвар оюутны инновацын уралдааны бүтээлийн эмхэтгэл ТАТАЖ АВАХ

 11. "SONOR X-2023" Бакалвар оюутны инновацын уралдааны бүтээлийн эмхэтгэл  ТАТАЖ АВАХ

 12. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2023” 2022/2023 хаврын улирлын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №23(12)/318 ТАТАЖ АВАХ

 13. ШУТИС-ийн 2023-2024 оны хичээлийн жилийн намрын улирлын бакалавр оюутны эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл  №23(17)323 ТАТАЖ АВАХ

 14. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2024” 2023/2024 намрын улирлын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №24(02)/326  ТАТАЖ АВАХ

 15. Доктор (Ph.D), профессор Г.Цогбадрахын нэрэмжит “Мэдээлэл, Холбооны салбарын хөгжилд бидний гүйцэтгэх үүрэг-2024” 2023/2024 хаврын улирлын эрдэм шинжилгээний хурлын эмхэтгэл №24(10)/334  ТАТАЖ АВАХ