Багшаас авах сэтгэл ханамжийн судалгаа

Энэхүү асуулгын зорилго нь дээд боловсролын сургалтын байгууллагын багшийн ажлын орчныг үнэлэхэд чиглэнэ. Судалгааны мэдээлэл нь зөвхөн сургуулийн үнэлгээний зорилгоор ашиглагдах тул энэхүү судалгаанд идэвхтэй оролцохыг танаас хичээнгүйлэн хүсье.

https://forms.gle/oYVrEJQ2DHFHokHd6